สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Syndicate content

รมต.ว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ณ นครเจนีวา