สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕                               สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างประเทศของจังหวัดนนทบุรี ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๐ ๓๗๑๗                                ร้องเรียนนายจ้าง สอบถามกฎหมายด้านแรงงาน การตรวจความปลอดภัยด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๑๗ ถึง ๘                                ฝึกอาชีพเพื่อเตรียมเข้าทำงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือ ฯลฯ ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๐ ๕๗๓๑ ถึง ๓

นโยบายรัฐบาล

 

โยบายรัฐบาล

 

วาทะนายกรัฐมนตรี

 

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

Syndicate content

ข่าวสารงานราชการ

อยู่ในช่วงรับสมัครสอบ

Infographics

 

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน "รายการเดินหน้าประเทศไทย"