เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ”

 

               เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผ่าน  QR CODE หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1ex8SzALO_I4Kcn2Uq1QLim5htnQICGcD?usp=sharing