ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

ทำเนียบ

แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี

 

               1. นายสมบุญ   กุลวัฒนาพร                     1  มิ.ย. 2537  -  31  ก.ค. 2538

               2. นางสุนทรี   วิชัยสาร                             1  ส.ค. 2538  -    1  ต.ค. 2544

               3. นายส่งศักดิ์   รูปแก้ว                             2  ต.ค. 2544  -    3  ธ.ค. 2545

 

 

ทำเนียบ

แรงงานจังหวัดนนทบุรี

 

               1. นายส่งศักดิ์   รูปแก้ว                             4  ธ.ค. 2545  -  31  ส.ค. 2546

               2. นางรัมภา   ทับเที่ยง                              1  ก.ย. 2546  -  31  มี.ค. 2547

               3. นายส่งศักดิ์  รูปแก้ว                              3  พ.ค. 2547  -  23  พ.ค. 2551

               4. นางปราณี   ไชยเดช                           24  ต.ค. 2551  -  22  พ.ค. 2552

               5. นายสุวนัย   ดีทองอ่อน                        23  ธ.ค. 2552  -  16  เม.ย. 2555

               6. นายอำนวย   ศรีโยธา                         17  เม.ย. 2555  -  10  มิ.ย. 2556

               7. นางอุดมลักษณ์   สอนสารี                   30  ส.ค. 2556  -  16  ธ.ค. 2557

               8. นางธนพร   ศิริเต็มกุล                          21  ก.ย. 2558  -  30  ก.พ. 2558

               9. นางวรรณี   ศรีอุทัย                                7  ต.ค. 2558  -  ปัจจุบัน