สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกพื้นที่ให้การช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากกรณี 300 บาท

 

          บริษัท เอฟ แอนด์ อี อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้ปิดกิจการเนื่องจากไม่ได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศและต้นทุนการ ผลิตสูงจากการปรับค่าจ้างเป็น ๓๐๐ บาท มีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 64 คน ดังนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี จึงเข้าไปช่วยเหลือลูกจ้างในรูปแบบบูรณาการ ทั้ง 5 หน่วยงาน ดังนี้
           1. สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้ามาช่วยเหลือลูกจ้าง และแนะนำหน่วยงานในสังกัด
           2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 39, 40 และการแจ้งปิดกิจการของนายจ้าง
           3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ได้ชี้แจงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน การขึ้นทะเบียนการมีงานทำ
           4. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ชี้แจงหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและเปลี่ยนสายอาชีพ
           5. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ชี้แจงสิทธิของลูกจ้างที่จะได้รับจากการถูกเลิกจ้าง ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน 2541