สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น

 

               เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผ่านมาสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคัดเลืออาสาสมัครแรงงานดีเด่นของจังหวัดนนทบุรี โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการคัดเลือก อสร.ดีเด่นในปีนี้