จังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

 

 

             

              สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี