จังหวัดนนทบุรีจัดอบรม โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ๒ รุ่น

 

                สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยนางวรรณี ศรีอุทัย แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดอบรม "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ การอบรมความรู้ด้านกฏหมาย" จำนวน ๒ รุ่น ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชลธี  ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการจัดอบรมครั้งที่ ๑ และมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานในการอบรม รุ่นที่ ๒ ทั้งนี้ในการจัดอบรมทางสนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้รับเกียรติจาก คุณพูลทรัพย์  สอนเมือง  ตุลาพันธ์ มาเป็นวิทยากร ร่วมกับตัวแทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้ามาเป็นผู้บรรยายให้กับประชาชน ในการอบรมครั้งนี้