สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมตรวจบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบการโรงแรมที่พัก

 

                    สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี  พมจ. กอ.รมน.ภาค ปลัดอำเภอบางบัวทอง ร่วมตรวจบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบการโรงแรมที่พัก อำเภอบางบัวทอง จำนวน แห่ง ได้แก่ โรงแรม ยูแอนด์มี ลูกจ้าง คน และโรงแรมสมูท ลูกจ้าง คน จากการเข้าตรวจ พบว่าไม่มีการจ้างแรงต่างด้าว แต่อย่างไรก็ตามมรการให้คำแนะนำในเรื่องการจัดหางาน การจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย การขึ้นทะเบียนประกันสังคม และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่โรงแรมทั้งสองไว้เพื่อทราบ