จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมเพื่อสถานประกอบกิจการในโครงการ"แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต"

 

 

                    วันที่ ๒๒สิงหาคม ๒๕๕๙  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดประชุมโครงการให้ความรู้งานประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและโครงการสร้างเสริมสันติสุขในสถานประกอบการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร "แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต"ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม บริษัท ไซเพรส เซมิ คอนดักเตอร์ (ปทท) ผู้เข้าอบรม จำนวน 149 คน

 

http://