หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Conference

                                         วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี : กระทรวงแรงงานจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมโดยใช้ระบบประชุมทางไกล  (VDO Conference) เพื่อลดการเดินทางให้แก่จังหวัดที่ต้องเดินทางไกล ขณะที่หัวข้อส่วนใหญ่ในการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจึงจัดห้องประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วย จัดหางานจังหวัดนนทบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้