สรจ.นนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี

 

                         วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการในสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานด้านคนพิการ การฝึกอาชีพระยะสั้น การบริการซ่อมรถเข็น กายอุปกรณ์ เป็นต้น