สรจ.นนทบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเวทีสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งครอบครัว “ดนตรีในสวน”

 

                  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนอุทยานมกุฏรมยสราญ จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการในสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเวทีสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งครอบครัว “ดนตรีในสวน”  โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความรัก ความอบอุ่นแก่ครอบครัว รวมทั้งกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เรียนรู้และสืบทอดในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น