สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกพื้นที่สำรวจแรงงานนอกระบบในเขตอำเภอบางบัวทอง

 

                    วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี :  นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านอาชีพของแรงงานนอกระบบ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่