สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์เพื่อจัดฝึกอบรมให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ

 

                 วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จ.นนทบุรี :   นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมหารือกับนางวรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เพื่อประสานการจัดฝึกอบรมให้กลุ่มแรงงานนอกระบบให้มีความมั่นคงทางรายได้ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน