แรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑

 

                      วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมหารือและขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัดนนทบุรีในทุกหน่วยงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวแนะนำตัวเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดนนทบุรี