แรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดนนทบุรี

 

                 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดนนทบุรี