แรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนนทบุรี

 

                   วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเดอะสแควร์บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี: นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนนทบุรี  เพื่อติดตามการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ เพื่ออนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓