แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี

 

                วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกำกับติดตามผลการดำเนินงานพร้อมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามฯ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานของ ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.อ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง