การประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2553

การประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โดยมีนายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน