แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมการเปิดงานมหกรรม “วิถีคนนนท์ ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน”

 

                 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมกับประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมการเปิดงานมหกรรม วิถีคนนนท์ ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชลธี  ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตจากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ผลผลิตจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และนิทรรศการนำเสนอผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อาหารพื้นถิ่นและสินค้าชุมชนที่โดดเด่นของจังหวัดรวมจำนวน ๔๐ บูธ