สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

 

                       วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน รวมถึงชี้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่อาสาสมัครแรงงาน โดยมีนางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุม และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่อาสาสมัครแรงงาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้