สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

 

                วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยมีนายนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งระเบียบวาระที่สำคัญในการประชุมส่วนใหญ่จะเป็นเนื้องานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาทิ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ (ฉบับทบทวน) การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ และความคืบหน้าของการสรรหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรับทราบผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ยอดสะสม (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑) รวมถึงชี้แจ้งนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง