สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562

 

                           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุมโดยหลักเพื่อพิจารณาการนำแผน/โครงการ/กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มารวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 ร่วมถึงรวมกันพิจารณาหาแนวทางในการสนับสนุงบประมาณในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ