แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

                        วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดกู้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : ในช่วงเวลา 09.09 น. นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของ "โครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา" (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี) โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธี ต่อมาในเวลา 10.15 น. แรงงานจังหวัดนนทบุรีอยู่ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งหลังจากนั้นมีการจัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ "ย้อนรอยประวัติศาสตร์การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากรุณาธิคุณต่อสยามและนนทบุรี"  ซึ่งมีนายธีระ แก้วประจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี) และนางดาวรักษ์ ชูทรัพย์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ความรู้กับประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน