แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีส่งขบวนเรือฯ พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

                           วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดกู้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : ในช่วงเวลา 11.00 น. นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีส่งขบวนเรือ พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากวัดกู้ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไปยังจังหวัดปทุมธานี  โดยทางจังหวัดนนทบุรีมีนายอำพล  อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ต่อมาในเวลา 12:30 - 16.30 น. มีการแสดงสื่อวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้