แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมในโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และภาวะผิดปกติของหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2561

 

                                        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมในโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และภาวะผิดปกติของหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค มีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นบุคลากรในสถานประกอบการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการระดมสมองในการกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว