สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

              วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรีที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดและแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ