สรจ.นนทบุรีจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

                         นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรีเผยว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อต้องการให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี หรือบุคคลทั่วไปที่ไม่มีงานทำได้มีช่องทางหาความรู้เพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเอง รวมถึงเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีงานทำแล้วและต้องการต่อยอดในการทำงานให้มีความสามารถมากขึ้นได้มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการฯดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีในการดำเนินงานให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการจัดฝึกอบรมในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี จำนวน 11 สาขา 15 รุ่น อาทิ หลักสูตรการติดตั้งวงจรแผงโซ่ล่าร์เซลล์ หลักสูตรช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ และช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ช่วงเวลา 11.30 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งสามารถประมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมในขณะนี้จำนวน 250 คน