สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

 

                          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ้นเซล กรุงเทพมหานคร : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้แทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยมี พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง เป็นประธานในการเปิดประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด รวมถึงการนำเสนอโครงการที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดเพื่อที่จะนำไปใช้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางต่อไป