แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพจังหวัดนนทบุรี

 

                     วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 6 อบรมให้ความรู้/เชิญชวนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และรับชำระเงินสมทบนอกพื้นที่ รวมทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ณ เทศบาลตำบลไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 ให้แก่ผู้ประกันตน/ประชาชนทั่วไป/แรงงานนอกระบบให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องของแรงงานนอกระบบว่าได้รับสิทธิประโยชน์ด้านใดบ้าง ทั้งนี้แรงงานจังหวัด ได้กล่าวถึงภารกิจการทำงานของแต่ละกรมของกระทรวงแรงงานเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น