แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

                                      วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561  เวลา 10.00 น. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  โดยมีนายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  คณะผู้บริหารและอาจารย์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  และผู้เกี่ยวข้องร่วมพาเยี่ยมชมและให้ข้อมูล  ทั้งนี้นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นหัวหน้าคณะของส่วนราชการในการเข้าเยี่ยมชม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี  และผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม และในโอกาสดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวถึงเรื่องการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่จะขับเคลื่อนทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด และเรื่องการจัดการน้ำเสีย นอกเหนือจากการเยี่ยมชม ที่ถือเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสอันดีที่ภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัดนนทบุรีจะได้ประสานความร่วมมือด้านต่างๆต่อไป