แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน กอ.รมน. จังหวัด น.บ.”

 

                    วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม อบต.บางรักน้อย ชั้น 5 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  :  นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน กอ.รมน. จังหวัด น.บ.ที่จัดขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี โดยมีพันเอกวิรัตน์  คำวิลัย  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและประชาชนทราบถึงบทบาและหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการมีจิตสำนึกในอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการจัดทำข้อมูลมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี ในการขยายเครือข่ายมวลชนนั้น