สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"

 

                   วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  :  นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยมีนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย "แยกก่อนทิ้ง" ให้แก่ประชาชน  รวมถึงการมอบถังขยะแยกประเภทให้แก่หน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้มีรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนนทบุรี  ข้าราชการเจ้าหน้าที่  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก