สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และความรุนแรงในครอบครัว จ.นนทบุรี

 

                   วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และความรุนแรงในครอบครัว จ.นนทบุรี  ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้มีนางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 200 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อป้องกันมิให้เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นสังคมที่มีความมั่นคง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน