สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 

                              วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินนุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้ระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การดำเนินการต่อพื้นที่แพร่ระบาดในระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒) และพื้นที่แพร่ระบาดมาก (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่แพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมขน กองทุนแม่ของแผ่นดิน