สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน

 

                       วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 140 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ละเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ต่างๆ ด้านแรงงาน ไม่ให้ถูกหลอกลวง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่ต้องเจอในอนาคต ทั้งนี้สำนักงานแรงงานได้รับเกียรติจากนางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี รวมถึงผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้