ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนะรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562