สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562

 

                               วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน และแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจงการทำงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้อาสาสมัครแรงงานรับฟ้ง  พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ งานต่างๆ รวมถึงอธิบายการส่งงานประจำเดือนของอาสาสมัครแรงงาน