สรจ.นนทบุรีร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2560 - 2564

 

                      วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องแองโกล่า บอลลูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี  ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2560 - 2564 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายภานุ  เนียมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน ทั้งนี้มีส่วนราชการ สถานบันการศึกษา สถานประกอบการโรงงาน และวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมในการประชุมฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ฯ ต่อไป