สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 

                                วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม การประชุมดังกล่าวนั้นมีมีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การดำเนินการต่อพื้นที่แพร่ระบาดในระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒) และพื้นที่แพร่ระบาดมาก (พื้นที่สีแดง)