สรจ.นนทบุรีลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวที่เป็นสถานที่ก่อสร้างในจังหวัดนนทบุรี

 

                     วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. จังหวัดนนทบุรี : นางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ให้ทำงานแบบบูรณาการ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวที่เป็นสถานที่ก่อสร้างในจังหวัดนนทบุรี มีผู้พักอาศัยประมาณ 300 คน ซึ่ง 300 คนนี้ประกอบอาชีพเป็นแรงงานก่อสร้างและผู้ติดตาม ทั้งนี้ปกครองจังหวัดผู้เป็นเจ้าของภารกิจการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อการดำเนินงานอย่างราบรื่น โดยการออกพื้นที่ดังกล่าวมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี คณะตำรวจ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จำนวนมาก