แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล

 

      สำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสื่อที่ นร 0108/ว 319 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 แจ้งแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ

ไฟล์แนบขนาด
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล6.88 MB