หนังสือที่ รง 0208.2/ว 134 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อันประกอบด้วยบทความจำนวน 5 เรื่อง

      1. บทความเรื่อง อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน

     2. บทความเรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม? 

     3. บทความเรื่อง เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ

     4. บทความเรื่อง อยากรู้ความเห็น ฝ่ายกฏหมายให้ขยายเวลาสัญญา

     5. บทความเรื่อง ชอช้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น

  

ไฟล์แนบขนาด
รง 0208.2/ว 1341.17 MB