หนังสือที่ รง 0208.2/ว 517 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อันประกอบด้วยบทความจำนวน 5 เรื่อง

 

   1. บทความเรื่อง ไม่ให้หรือไม่มี

   2. บทความเรื่อง รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร

   3. บทความเรื่อง แอบดักฟ้ง

   4. บทความเรื่อง เวชระเบียน=ค่าทดแทน

   5. บทความเรื่อง จะเอาห้างหรือนาข้าว