สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

                 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดเตย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และให้เกษตรกรที่มีปัญหางด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียว