แรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี

 

               วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  2562 ของ กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี โดยมี พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นหัวหน้าคณะฯ ตรวจการขับเคลื่อนตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อรับฟังการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป