งบทดลอง

 

งบทดลองประจำปี

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- งบประมาณเดือนตุลาคม 2560             - งบประมาณเดือนตุลาคม 2561            - งบประมาณเดือนตุลาคม 2562

- งบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560      - งบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561      - งบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562

- งบประมาณเดือนธันวาคม 2560           - งบประมาณเดือนธันวาคม 2561           - งบประมาณเดือนธันวาคม 2562

- งบประมาณเดือนมกราคม 2561           - งบประมาณเดือนมกราคม 2562           - งบประมาณเดือนมกราคม 2563

- งบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561        - งบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562        - งบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563

- งบประมาณเดือนมีนาคม 2561             - งบประมาณเดือนมีนาคม 2562            - งบประมาณเดือนมีนาคม 2563

- งบประมาณเดือนเมษายน 2561           - งบประมาณเดือนเมษายน 2562           - งบประมาณเดือนเมษายน 2563

- งบประมาณเดือนพฤษภาคม 2561        - งบประมาณเดือนพฤษภาคม 2562       - งบประมาณเดือนพฤษภาคม 2563

- งบประมาณเดือนมิถุนายน 2561           - งบประมาณเดือนมิถุนายน 2562          - งบประมาณเดือนมิถุนายน 2563

- งบประมาณเดือนกรกฏาคม 2561         - งบประมาณเดือนกรกฏาคม 2562         - งบประมาณเดือนกรกฏาคม 2563

- งบประมาณเดือนสิงหาคม 2561           - งบประมาณเดือนสิงหาคม 2562          - งบประมาณเดือนสิงหาคม 2563

- งบประมาณเดือนกันยายน 2561           - งบประมาณเดือนกันยายน 2562          - งบประมาณเดือนกันยายน 2563