งบทดลอง

 

งบทดลองประจำปี

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- งบประมาณเดือนตุลาคม 2560              - งบประมาณเดือนตุลาคม 2561

- งบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560        - งบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561

- งบประมาณเดือนธันวาคม 2560             - งบประมาณเดือนธันวาคม 2561

- งบประมาณเดือนมกราคม 2561             - งบประมาณเดือนมกราคม 2562

- งบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561          - งบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562

- งบประมาณเดือนมีนาคม 2561               - งบประมาณเดือนมีนาคม 2562

- งบประมาณเดือนเมษายน 2561             - งบประมาณเดือนเมษายน 2562

- งบประมาณเดือนพฤษภาคม 2561          - งบประมาณเดือนพฤษภาคม 2562

- งบประมาณเดือนมิถุนายน 2561             - งบประมาณเดือนมิถุนายน 2562

- งบประมาณเดือนกรกฏาคม 2561           - งบประมาณเดือนกรกฏาคม 2562

- งบประมาณเดือนสิงหาคม 2561             - งบประมาณเดือนสิงหาคม 2562

- งบประมาณเดือนกันยายน 2561             - งบประมาณเดือนกันยายน 2562