สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 7/2562

 

                     วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนายอดิเทพ  กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม การประชุมดังกล่าวนั้นมีมีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการรายงานในเรื่องของการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้