สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม“ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก”

  

            วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ  บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม“ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยมีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้นำในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้สรจ.นนทบุรี มีการสนับสนุนกิจกรรม โดยการนำขยะในสำนักงานไปคัดแยกทิ้งพร้อมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนนทบุรีอีกหลายหน่วยงาน