สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม

 

                       วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00  ณ วัดละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ให้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม โดยมีนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศล ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการประกอบพิธีทางศาสนาและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและเสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่ปวงชนโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ